servis

 

Proizvođač vozila Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg, garantuje da je isporučeno vozilo ispravno. Mogući nedostatak koji bi se za vrijeme trajanja garancije pojavio na vozilu otklonit će se pod ovdje navedenim uslovima:

1. Trajanje garancije

Garancija traje 2 (dvije) godine, računajući od dana isporuke vozila, bez ograničenja prijeđenih kilometara.

2. Garancija na lak

Garantuje se da 3 (tri) godine računajući od dana isporuke vozila neće doći do oštećenja laka na vozilu koji bi bio posljedica nedostataka u proizvodnji.

3. Gnaarancija na prohrđavanje

Garantuje se da u roku od 12 (dvanaest) godina računajući od dana isporuke vozila neće doći do prohrđavanja kod svih modela vozila.

Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je s unutrašnje strane (šupljine) probila na vanjsku stranu.

4. Obim garancije

Garancija obuhvata otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja garancije putem mreže ovlaštenih servisera za vozila marke Volkswagen, a o trošku proizvođača, odnosno uvoznika vozila, upotrebom originalnih rezervnih dijelova. Prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.

5. Ograničenje garancije i gubitak prava iz garancije

5.1 Garancija ne obuhvata otklanjanje nedostatka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica uticaja vanjske sile na vozilo;
b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima eksploatacije;
c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila;
d) zbog upotrebe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;
e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

5.2 Prava iz garancije gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;
b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne upotrebe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim uticajima (na primjer djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;
c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog Volkswagen servisa® u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog pređenog broja kilometara, ovisno šta prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN), odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;
e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Volkswagen servisa®;
f) ako se na vozilu izvrši otklanjanje oštećenja ili kvara od strane neovlaštenog servisa;
g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;
h) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili za bilo kakve druge vrste takmičenja ;
i) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
j) ako nisu poštivana uputstva o upotrebi, održavanju i servisiranju navedene u uputstvima za upotrebu vozila;
k) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim tačkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

6. Prostorno važenje garancije

Prava iz garancije mogu se ostvariti kod svakog ovlaštenog servisera za vozila marke Volkswagen.

7. Ostale odredbe

7.1 Prava iz garancije ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa.
7.2 Importer garantuje da će za prodano vozilo najmanje sedam godina osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.
7.3 Radi ostvarenja prava iz garancija, vlasnik garancije je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke Volkswagen.
7.4 Kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih garancijskim listom.

Napomena:

Garancijski list sastavni je dio priloženog Plana održavanja.